Oracle 11g – Natywna usługa sieciowa zwracająca wynik dowolnego zapytania SQL w formacie XML

W Oracle 11g przy użyciu wbudowanego serwera HTTP można publikować natywne webservice’y. Zazwyczaj konfiguracja jest tak zorganizowana aby można było uruchamiać funkcje i procedury konkretnego użytkownika. W tym poście zobaczysz jak stworzyć WebService który umożliwi dowolnemu użytkownikowi uruchomić dowolne polecenie SQL (oczywiście respektując uprawnienia użytkownika) i zwrócić jego wynik w postaci XML’a

Krok pierwszy – tworzymy DAD przy użyciu pakietu DBMS_EPG:

BEGIN
DBMS_EPG.create_dad (
dad_name => 'DAD_SQL',
path => '/dad_sql/*');
END;
/

Krok drugi – na dowolnym schemacie tworzymy procedurę pozwalającą uruchomić dowolny kod SQL’a w kontekście uprawnień użytkownika wywołującego (AUTHID CURRENT_USER) i zwracającą do bufora HTTP dane wynikowe w postaci XML’a. Udostępniamy ją publicznie i tworzymy do niej publiczny synonim:

create OR REPLACE procedure wykonaj_sql(p_sql varchar2) AUTHID current_user is
begin
 htp.prn(dbms_xmlgen.getXML(p_sql));
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
 htp.prn(SQLERRM);
end;
/

GRANT EXECUTE ON wykonaj_sql TO PUBLIC;

CREATE PUBLIC SYNONYM wykonaj_sql FOR wykonaj_sql;

Możemy teraz wywołać naszą usługę korzystając z adresu i parametru p_sql (oczywiście localhost zamieniamy na domenę chyba, że pracujemy lokalnie):

http://<LOGIN>:<HASŁO>@localhost:8080/dad_sql/wykonaj_sql?p_sql=select+user+from+dual

W wyniku powinniśmy zobaczyć nazwę naszego użytkownika. Przy wykorzystywaniu AJAX’a podczas pobierania wyniku trzeba przesłać login i hasło razem z odwołaniem JavaScript:

function make_base_auth(user, password) {
 var tok = user + ':' + pass;
 var hash = btoa(tok);
 return "Basic " + hash;
}

//Przykłady w różnych frameworkach/bibliotekach

var auth = make_basic_auth('me','mypassword');
var url = 'http://localhost:8080/dad_sql/wykonaj_sql?p_sql=select+user+from+dual';

// bezpośrednio
xml = new XMLHttpRequest();
xml.setRequestHeader('Authorization', auth);
xml.open('GET',url)

// ExtJS
Ext.Ajax.request({
  url : url,
  method : 'GET',
  headers : { Authorization : auth }
});

// jQuery
$.ajax({
  url : url,
  method : 'GET',
  beforeSend : function(req) {
    req.setRequestHeader('Authorization', auth);
  }
});

About Przemysław Kantyka

LinkedIn Profile I am a Consultant with 15 years of professional experience in Forms, Oracle, PL/SQL and APEX. I am a participant in the Oracle ACE program. As a Snowflake Data Engineer, I also work with data warehouse systems and perform analysis, ETL and tuning activities. I am also a co-organizer of Snowflake Meetup Group Poland and a speaker at international conferences (DOAG, Oracle Open World, APEX World). I am co-founder and developer of Oracle-Snowflake Connector. Visit dataconsulting.pl website
This entry was posted in Oracle, Oracle APEX, Oracle APEX Advanced, PL/SQL Zaawansowany and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply